Regulamin

Sklep internetowy johnnybald.pl funkcjonujący pod adresem www.johnnybald.pl prowadzony jest przez:

Vivid z siedzibą w Sosnowcu, kod pocztowy: 41-200 przy ul. Legionów 10 I/1, NIP: 5491286237, REGON: 120238875.

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy www.johnnybald.pl;

Sklep – sklep internetowy johnnybald.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym  www.johnnybald.pl;

Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej  www.johnnybald.pl i oznaczone jako dostępne;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej  www.johnnybald.pl;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dowód zakupu: e-faktura wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem firmy wybranej przez Klienta spośród wymienionych w Regulaminie;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep po przygotowaniu zamówienia dostarczy Towar Klientowi;

Towar – produkt oferowany do sprzedaży we wszystkich kategoriach Sklepu;

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form

Wymagania techniczne johnnybald.pl – do korzystania ze sklepu internetowego johnnybald.pl, w tym do przeglądania asortymentu sklepu jaki i składania zamówień na Towary, niezbędne są:

 • Komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrom, Internet Explorer;
 • Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

§1 Składanie i realizacja zamówień

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 , składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i Regulaminie znajdujących się na stronie www.johnnybald.pl
 2. Klient zamierzający nabyć Towar, może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.johnnybald.pl bez rejestracji, 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia:
 3. Klient, składając zamówienie przez stronę internetową Sklepu, chcący nabyć Towar, wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Zamawiam”, a następnie dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.

  W trakcie składania zamówienia przez stronę internetową Sklepu, Klient przechodzi przez wskazane etapy:
  • wybiera zamawiane Towary i ich ilość;
  • wybiera sposób dostawy;
  • wybiera formę płatności;
  • wskazuje adres dostawy zamówienia oraz/lub podaje dane do Dowoduzakupu(mogą to być inne dane niż dane Klienta); 
  • Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ REGULAMIN SKLEPU JOHNNYBALD.PL; 
  • w przypadku składania zamówienia na firmę – Sklep nie wystawia Faktury Vat a jedynie Dowód zakupu
  • Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

   Złożenie zamówienia na Towar jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie elektronicznej faktury oraz na otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży (jeżeli wystąpią).

 4. Do każdego zrealizowanego Zamówienia jest wystawiany Dowódzakupu, przy czym:
  • w przypadku zakupu Towaru faktura w formie elektronicznej zostanie przekazana Klientowi pod wskazany przez Klienta adres e-mail.
  • Sklep nie wystawia Faktur Vat
  • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy. 
  • Liczba sprzedawanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

§2 Ceny towarów

 1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Towarze.
 2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny: 
  • wyrażone są w złotych polskich;
  • zawierają podatek VAT;
  • nie zawierają kosztów przesyłki. 
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Klient oprócz ceny za Towar zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy według wybranej opcji dostawy.
 5. Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym obowiązują tylko w ofercie internetowej i nie dotyczą cen prezentowanych w księgarniach stacjonarnych.
 6. Każdorazowa akcja promocyjna przeprowadzana w Sklepie internetowym określa warunki i zakres przeprowadzanej akcji promocyjnej w regulaminie promocji.

§3 Modyfikacja składanych zamówień

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu przyjętym przez Sklep do realizacji do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Po przygotowaniu zamówienia do wysyłki, konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail info@johnnybald.pl. Klient dokonujący modyfikacji zamówienia otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem modyfikacji zamówienia.  
 3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

§4 Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupione Towary, zamówione przez stronę internetową Sklepu, Klient może dokonać za pomocą płatnościon-line, płacąc przelewem elektronicznym bądź bankowym. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 2. Złożone zamówienia z wybraną opcją płatnościon-line oczekują na wpłatę Klienta przez 10 (dziesięć) dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

§5 Czas realizacji zamówienia

 1. Towary objęte zamówieniem złożonym przez stronę internetową Sklepu dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem kuriera lub za pośrednictwem paczkomatu zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy.
 2. Termin otrzymania przez Klienta Towaru wynosi:
  • w Polsce:
   • za pośrednictwem kuriera: do 2 dni roboczych + czas dostępności towaru;
   • w Paczkomacie (dostawa towaru do wybranego Paczkomatu): do 2 dni roboczych + czas dostępności towaru;
   • odbiór osobisty w sklepie: 1 dzień roboczy + czas dostępności towaru;
  • wysyłka za granicę po uwczesnym uzgodnieniu ze Sklepem poprzez e-mail info@johnnybald.pl

§6 Reklamacje

 1. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie SklepuTowarami oryginalnymi i niewadliwymi. 
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć KlientowiTowary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony Towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:
  • obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez powyższego Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
  • wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.
 3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie
 4. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@johnnybald.pl. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji.
  W przypadku odesłania reklamowanego towaru, prosimy o przesłanie towaru na następujący adres:
  VIVIDl, u. Kopernika 60b, 43-502 Czechowice-Dziedzice
  z dopiskiem: "reklamacja" 
 5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany Towar, a reklamacja zostanie uznana za zasadną, Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy pod adres wskazany w zamówieniu.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.
 7. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Inne reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.
 8. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie.
 9. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 10. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada Towaru jest nieistotna.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: info@johnnybald.pl. W przypadku przygotowania zamówienia do wysłania, odstąpienie od umowy przez konsumenta oraz osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego następuje na zasadach określonych w ust. 2-5.
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odebrania Towaru przez konsumenta lub osobę fizyczną.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym dokonano odstąpienia od umowy. Jeżeli odstępujący od umowy wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu odstępującemu od umowy poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.
 4. Odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Odstępujący od umowy ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru związane z dostarczeniem Towaru do Sklepu.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru Towaru, imię, nazwisko oraz adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Sklepem, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - powinno być podpisane.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: info@johnnybald.pl 
 8. Zwrot środków pieniężnych odstępującego od umowy nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy płatności, chyba że odstępujący od umowy wyrazi zgodę na inny sposób zwrot.
 9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego od umowy do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania.

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Vivid z siedzibą w Sosnowcu, kod pocztowy:
  41-200 przy ul. Legionów 10 I/1, NIP: 5491286237, REGON: 120238875.
 2. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, firma, adres, numer telefonu, adres e-mail) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem, w tym wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
 3. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i  wykonania przez Sklep umowy sprzedaży Towarów w celu obsługi posprzedażnej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”). Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane podmiotom realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia w drodze SMS. 
 5. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line poprzez pośrednika płatności elektronicznych Klient upoważnia Sklep do przekazywania temu pośrednikowi jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.
 6. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.
 7. Klient ma prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji),
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 8. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody  na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@johnnybald.pl . Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Klient  ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 10. Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem,
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  • Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl). 

§10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 22 listopada 2021 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione. Szczegóły dotyczące wykorzystywania cookies zawarte są w Polityce cookies dostępnej na stronie Sklepu.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Złap mnie w mediach społecznościowych!